Friday, November 15, 2013

Buyuk Sehirlerin Cevre Sorunlar

Hayatin üç temel unsuru olan hava, su ve toprak, artan nüfusla, gelisen goalüstri ile insanlarin düzensiz yerlesimi ve bilinçsiz tarim çal??malar? nedeniyle sürekli ve artan bir h?zla kirlenmektedir. Bu kirlenmeye genel olgenus Arak Çevre Sorunlar? ad? verilmektedir. Havas? ve suyu kirlenmemi?, topra?? bozulmam??, gürültüden ve di?er kirliliklerden uzak, temiz, güzel, ye?il ve sa?l?kl? bir çevre yirminci yüzy?l?n sonunda ya?amakta olan bizlerin en büyük iste?i ve insanl???n gelece?inin en büyük güvencesidir. Çevre sorunlar? ile ilgili olarak tüm dünyada sürekli tesbitler ve çevre kirlili?ini önleyici ara?t?rmalar yap?lmaktad?r. Çevre kirlili?i büyük yerle?im bölgeleriyle yo?un endüstri kurulan yerlerde çok fazla olmaktad?r.Üniversiteler, yerel yönetim ve denetlunar excursion modulee birimleri, özel çevre kurulu?lar? bu çal??malar? yürütmektedir.Bunun için büyük ekonomik kaynaklar gerekti?inden genellikle öneriler gerçekle?tirilememekte dir. Bu ödev ile her çevre sorununu önce genel olarak aç?klay?p olumsuz etkilerini ara?t?rd?m.Daha sonra sadece Ege Bölgesinin en önemli yöresi olan ?zmirin çevre sorunlar?n? inceledim. parole olarak her sorun için ?imdiye kadar dü?ünülmü?, ancak çok az? uygulamaya konmu? çözüm önerilerini bularak yazmaya çal??t?m. I. HAVA K?RL?L??? A.HAVA K?RL?L??? NED?R ? Hava, atmosferi meydana getiren gazlar?n kar???m?d?r. Hacim olarak %78.09 azot, %20.95 oksijen, %0.93 argon ve %0.03 karbondioksit bulunan havada, çok az miktarda di?er gazlar bulunmaktad?r. Ayr?ca havada %5e varan düzeyde su buhar? vard?r. Ancak su buhar? konsantrasyonu çok de?i? sight oldu?undan belli bir yüzde ile ifadesi mümkün de?ildir.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which y   ou can buy essays on any topics and discipli!   nes! All custom essays are written by professional writers!
Havan?n insan sa?l???na ve do?aya zararl? hale gelmesi kirletici unsurlar?n artmas?yla olur.Kirleticiler birincil ve ikincil kirleticiler olarak ikiye ayr?l?r. Birincil kirleticiler atmosfere belirli bir kaynaktan i?lem görmeden at?lanlard?r. ?kincil kirleticiler ise atmosfere at?lan maddelerin kimyasal reaksiyonlar? sonucu meydana gelen yeni kirleticilerdir. Hava kirlili?i, atmosferde toz, gaz, duman, koku, su buhar? ?eklinde bulunabilecek olan kirleticilerin insan ve di?er canl?lar ile e?yaya zarar verici miktara yükselmesi olarak tarif edilebilir. Kirleticilerin zararl? oldu?u miktarlar, uluslararas? kurulu?lar ve çe?itli ülkeler taraf?ndan Hava Kirlili?i Standartlar? ile tesbit edilmektedir. Türkiyede bu standartlar Çevre Müste?arl???... If you call for to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.co m

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment